ελληνικά english english english ??? ??? Hrvatski c(es(tina Dansk Nederlands Suomi Franc,ais Deutsch ?????? Italiano ??? ??? Norsk Polski Portugue^s Roma^ni ??????? Espan~ol Svenska

2η Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ απο το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό έχει να ενισχύσει με ποσοστό απο 40 έως 60% επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμό και Υπηρεσίες).

Δικαιούχοι

 • υφιστάμενες επιχειρήσεις: με τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • νέες επιχειρήσεις: έως δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις

 • να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
 • να μην είναι προβληματικές
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
 • να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
 • για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτημα Α' της παρούσας), ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00 €) για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00 €) για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

- από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00 €) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

- από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00 €) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

 • Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης.
 • για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Κατηγορίες Ενισχύσεων

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση  της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

δ) Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της  επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας  επιχειρήσεων σε  δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές - ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ), δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.α.
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κλπ).
 • Αγορά εξοπλισμού (έπιπλα, γραφεία, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ).
 • Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.).
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός, συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας,  συστήματα ασφαλείας κλπ).
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ).
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (ERP, CRM, λογιστικά προγράμματα κτλ).
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας & προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Αμοιβές Συμβούλων 

Ύψος Προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από:

 • 30.000 έως 300.000 € για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
 • 20.000 € έως 100.000 € για τις θεματικές ενότητες  «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ 

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια.

Περιφέρεια

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

50%

60%

Κ. Μακεδονία

40%

50%

Δ. Μακεδονία 

40%

50%

Ήπειρος

50%

60%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

Θεσσαλία

40%

50%

Ιόνια 

40%

50%

Δ. Ελλάδα

50%

60%

Πελοπόννησος

40%

50%

Β. Αιγαίο 

40%

50%

Ν. Αιγαίο 

40%

50%

Κρήτη 

40%

50%

Αττική 

40%

50%

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης

Έναρξη Υποβολών

Αναμένεται να καθοριστεί σύντομα με την επίσημη ημερομηνία. Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) όσο και νέες επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους.