ελληνικά english english english ??? ??? Hrvatski c(es(tina Dansk Nederlands Suomi Franc,ais Deutsch ?????? Italiano ??? ??? Norsk Polski Portugue^s Roma^ni ??????? Espan~ol Svenska

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%

Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας καθώς και στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στην σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.


Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες ΜΜΕ που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο οι μεταποιητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και επιλεγμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.


Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια

Α. Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών (35.000€–100.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 50%)

Β. Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως: παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία κ.ά. (50.000€–650.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%)


Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές
 • Λειτουργικές Ενέργειες.

Η Δράση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000€, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007–2013.